U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Assur MIFID Gedragsregels :

  

Sinds 30 april 2014 is de Assur MiFID-regelgeving van toepassing op ons kantoor. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

1. Informatie met betrekking tot onze dienstverlening : 

Ons kantoor is gerechtigd volgende verzekeringsbemiddelingsdiensten te verstrekken :

De werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan

 

Toegelaten takken en de titulatuur : 

 

01A

Ongevallen, behalve arbeidsongevallen

01B

Arbeidsongevallen

02

Ziekte

03

Voertuigcasco

06

Casco schepen meren

07

Vervoerde goederen

08

Brand en natuurevenementen

09

Andere schade aan goederen

10A

BA motorvoertuigen

10B

Aansprakelijkheid bestuurder

12

BA schepen meren

13

Algemene Burgerlijke aansprakelijkheid

14

Krediet

15

Borgtocht

16

Diverse geldelijke verliezen

17

Rechtsbijstand

18

Hulpverlening

21

Leven

24

Permanente health insurance

26

Kapitalisatie

27

Collectieve pensioenfondsen

 

 

2. Polisvoorwaarden :  Zie pagina  Algemene voorwaarden

 

3. Informatie over het belangenconflictenbeleid : 

De AssurMIFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.

Hieronder kan u meer informatie terug vinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

 

3.1 Wetgevend kader : 

Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. 

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. 

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

3.2 Welke belangenconflicten ? : 

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. 

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. 

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om : 

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en)
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor

 

3.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor ? : 

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. 

Het gaat onder meer om : 

 • Een interne instructienota
 • Een aangepast verloningsbeleid
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van  een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

3.4 Wat is de procedure ? :

  

3.5 Specifieke transparantie : 

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

4.Vergoedingen :  

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. 

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. 

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. 

Klachten kunnen ook ingediend worden bij 

Ombudsdienst Verzekeringen 

De Meeûssquare 35,

1000 Brussel

Tel. 02/547.58.71  –  fax. 02/547.59.75 

 info@ombudsman.as    -    www.ombudsman.as

 

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.